به نام خدا دوستان کتاب یا مقاله ای در این …

Comment on Gamification یا بازیکاری چیست؟ by امیر کریمی.

به نام خدا
دوستان کتاب یا مقاله ای در این زمینه سراغ دارند ؟

امیر کریمی Also Commented

Gamification یا بازیکاری چیست؟
به نام خدا
دوستان کسی کتاب یا مقاله ای در خصوص سراغ دارد ؟


3+