به نام خدا دوستان کسی کتاب یا مقاله ای در خصوص …

Comment on Gamification یا بازیکاری چیست؟ by amir karimi.

به نام خدا
دوستان کسی کتاب یا مقاله ای در خصوص سراغ دارد ؟

amir karimi Also Commented

Gamification یا بازیکاری چیست؟
به نام خدا
دوستان کتاب یا مقاله ای در این زمینه سراغ دارند ؟


3+