چه جالب من از این روش تقریبا ۴ ساله استفاده …

Comment on Gamification یا بازیکاری چیست؟ by سمیرا نوروزی.

چه جالب من از این روش تقریبا ۴ ساله استفاده میکنم برای برخی کارهایه روزانه که رغبتی به انجامشون نداشتم و با چندتا ایده کاری میکنم که از انجامش لذت ببرم

3+