تاثیر املای صحیح کلمات

تلگراملا چیست؟!

تلگراملا چیست؟!

عاقا اصن یه وعضیتی شده باورتون نمیشه!! علان مدرسه غیرانتفاهی ا مث ریگ پول میگرن،هیچکی ام اضحار نضر نمیکنه!! یه وختی به ما میگفتن فعلن دبسان صبت نام کن بعدن… . . باور میکنین که جمله ی بالا رو یک فارسی زبان نوشته باشه! البته احتمالا باور کردن اینکه جمله ی بالا رو توی یه […]